• mokda2.jpg

ส่งเสริมบุคลากรยึดหลักการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH

M มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติราชการ (เป็นนายตนเอง) โดยการบันทึกสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงานตามเวลาที่มาปฏิบัติงาน

O มีการพัฒนาในวิชาชีพของตนเอง (เร่งสร้างสิ่งใหม่) โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาบุคลากรทำ CQI รายบุคคล

P มีจิตใจใส่ใจในการดูแลผู้รับบริการให้ความสะดวก ความเป็นธรรมแก่ผู้มาติดต่อ (ใส่ใจประชาชน) โดยให้มีการจัดทำความพึงพอใจ และเก็บข้อมูลข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการหรือระบบงาน

H มีความรักความสามัคคี ธำรงสัมพันธภาพฉันพี่น้องสาธารณสุข (อ่อนน้อมถ่อมตน) โดยการมีส่วนร่วมในงานภาพรวมของโรงพยาบาล เช่น การเข้าร่วมงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรม5ส ซึ่งในทุกกิจกรรมจะบันทึกการปฏิบัติงานรายเดือน รายบุคคล โดยแต่ละหน่วยงานส่งสรุปผลการดำเนินงานในวันประชุมกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ ได้ประกาศสิทธิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยและผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ทำให้เกิดผลลัพธ์ : ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิผู้ป่วย