• mokda1.jpg

วิสัยทัศน์ขององค์กร (VISION)

           โรงพยาบาลแห่งคุณภาพ  การแพทย์ทันสมัย  ประชาชนไว้วางใจ

ค่านิยม

            เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ เจียจนับ

พันธกิจ (MISSION)

            1. ยกระดับคุณภาพบริการการแพทย์เฉพาะทางตามมาตรฐานโรงพยาบาล ระดับ S Plus

            2. พัฒนาคุณภาพบริการองค์รวมด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

            3. พัฒนาการบริการจัดการระบบคุณภาพโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ

           4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ